Cytat z Pisma Świętego

«Ufaj, bliska jest już u Boga [chwila], aby cię uzdrowić, ufaj!» (Tb 5,10b)

W dniu 24.10.2015 roku o godz. 9.00 w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach rozpocznie się XI kurs przygotowawczy do podjęcia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Kurs będzie obejmował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia trwają na każdym spotkaniu do godziny 14.00): 24.10.2015; 21.11.2015; 12.12.2015; 16.01.2016; 30.01.2016; 13.02.2016; 12.03.2016 oraz wyjazdowe rekolekcje 4-6.03.2016 w Bystrej (przyjazd piątek do godz. 18.00 – rozjazd w niedzielę po obiedzie). 

Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 19.03.2016 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.  

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia: cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (150 zł). 

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Jerzego Serwina (w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty przesłany będzie w poczcie kurialnej lub można pobrać go TUTAJ).

Kandydatów można zgłaszać do połowy października.

Ankietę personalną można pobrać tutaj.