Cytat z Pisma Świętego

By pojęli Twoi, Panie, umiłowani synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, lecz słowo Twoje utrzymuje ufających Tobie. (Mdr 16,26)

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2017/2018

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już trzynasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

W dniu 28.10.2017 roku o godz. 9.00 w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się kurs przygotowawczy do podjęcia tej posługi. Kurs będzie obejmował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia trwają na każdym spotkaniu do godziny 14.00): 28.10.2017, 11.11.2017, 9.12.2017, 13.01.2018, 27.01.2018, 24.02.2018, 17.03.2018 oraz wyjazdowe rekolekcje 9-11.03.2018 w Bystrej (przyjazd piątek do godz. 18.00 – rozjazd w niedzielę po obiedzie). Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 24.03.2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu, zakup alby, zakup bursy, uczestnictwo w rekolekcjach).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Jerzego Serwina (w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty przesłany będzie w poczcie kurialnej lub można pobrać TUTAJ).

Kandydatów można zgłaszać do połowy października.