Cytat z Pisma Świętego

Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!». Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (J 4, 7, 9)
„Chcemy dziękować Bogu za Jego miłość, 
która jest silniejsza od śmierci i grzechu. 
Ta miłość objawia się i urzeczywistnia 
jako miłosierdzie w naszym codziennym życiu 
i przynagla każdego człowieka, 
aby i on z kolei czerpał miłość miłosierną 
od Ukrzyżowanego”.

bł. Jan Paweł II

Drogi Bracie!

Przeżywając radość wielkanocnego poranka życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus obdarzał swoją łaską codzienność naszych spraw i posług, wlewał niezachwianą nadzieję i pomnażał siły w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Niech Maryja, cichy świadek śmierci i zmartwychwstania swego Syna, wspomaga w odważnym i wiarygodnym świadczeniu o Zmartwychwstałym, abyśmy głosili z entuzjazmem, że On żyje i współdziała z tymi, którzy Go miłują.

Radosne „Alleluja” niechaj rozbrzmiewa w Twoim sercu i Waszych Rodzin oznajmiając, że Pan zmartwychwstał!

Ks. Jerzy Serwin
Ks. Mariusz Susek